Návody

Termíny

Rezervační systém, dále jen RS, je určen pro rezervování různých, nepravidelných a na sobě nezávislých termínů, kterých se může zúčastňovat různý počet osob. Z tohoto vyplývá, že jeden každý termín musí být do RS zadán.

Správce RS nejčastější pracuje v menu "správa termínů", kde jsou zadané termíny pro rezervaci a jejich obsazení návštěvníky. Je ale vhodné, aby správce RS měl alespoň základní povědomí o nastavení RS.

Obsah


Začínáme

RS je ihned po registraci plně funční, je ale vhodné si hned na začátku zkontrolovat a doladit některá nastavení. Registraci máte za sebou a přihlásili jste se do RS.

Hned napoprvé je dobré si otevřít menu nastavení a v zobrazeném formuláři si zkontrolovat a opravit sekci Položky rezervačního rormuláře a jejich názvy. Tato sekce umožňuje nadefinovat z jakých položek se bude skládat rezervační formulář vyplňovaný návštěvníkem. Dále bude nejspíše potřeba upravit položku Rezervační e-mail. Text zde zadaný se zasílá jako oznámení o provedené rezervaci. Oznámení je zasíláno jak tomu, kdo rezervaci učinil, tak správci RS. Provedené úpravy je nutno potvrdit tlačítkem Uložit.
Ostatní nastavení jsou popsána v kapitole Nastavení

Dále je potřeba navštívit menu místa. Zde jsou zadaná místa, ve kterých se odehrávají akce. Po registraci je zde jedno základní místo a je možné doplňovat další. Pokud např. existuje jako jedna organizace ZŠ a MŠ dohromady, ale zápisy dětí probíhají odděleně na dvou různých místech, pak je potřeba mít 2 místa: ZŠ a MŠ. Nové místo zadáte odkazem nové místo, opravu provedete ikonou pro editaci .

zpět na obsah


Správa termínů

Menu správa termínů je určeno pro práci se samotnými termíny a objednanými návštěvníky.

V horní části správy termínu jsou datumy od a do a také místo. Tyto položky slouží jako filtry pro výběr zobrazených termínů. Použití filtrů je vhodné, zejména pokud je vypsaných termínů mnoho. Aplikace filtru je ihned po změně příslušné položky.

Odkazem nový termín přidáte termín pro rezervaci. Již vytvořený termín opravíte ikonou editace a zrušíte ikonou koše . Při rušení termínu máte možnost zrušit pouze existující rezervace, s tím že samotný termín existuje dál, nebo zrušit celý termín kompletně.

Odkaz kopírovat termíny slouží k rychlému vytvoření termínů do dalšího dne. Pokud již máte zadané termíny pro určitý den a v jiný den mají být shodné termíny, pak je lze touto funkcí rychle překopírovat.

Odkaz tisk přehledu vygeneruje stránku s přehledem obsazených termínů vhodnou pro tisk. Tu stránku lze též standardním kopírováním přes schránku přenést třeba do Excelu pro další libovolné úpravy.

Pomocí ikony plus může správce RS přímo obsadit termín vlastní rezervací.

Ikona osoby zobrazí nebo skryje osoby přihlášené na daný termín.

zpět na obsah


Nastavení


Místa

Menu místa slouží k zadaní míst, ve kterých se odehrávají akce. Nové místo zadáte odkazem nové místo, opravu provedete ikonou pro editaci . Formulář pro zadání místa je jednoduchý. Položka Pořadí určuje seřazení míst. Položky Název, Ulice a Obec popisují dané místo, přičemž stačí vyplnit jen Název. Položka Základní počet rezervovaných přednastavuje standardní počet rezervačních pozic daného místa. Položka Aktivní určuje, zda se má místo používat pro termíny.

Zrušení místa se provádí ikonou koše . Pokud zrušíte místo, pak jsou zrušeny i veškeré rezervace přiřazené tomuto místu!


Základní údaje

Menu základní údaje obsahuje formulář základních kontaktních a fakturačních údajů vaší organizace.


Nastavení

Menu nastavení obsahuje sice jeden, ale obsáhlý formulář pro nastavení RS a je rozdělen na několik sekcí:

Položky rezervačního rormuláře a jejich názvy

Sekce umožňuje zadefivovat z jakých položek se bude skládat rezervační formulář vyplňovaný návštěvníkem.

Potvrzování rezervací

Sekce určuje, zda má být každá rezervace potvrzena kliknutím na odkaz uvedený v rezervačním e-mailu. Fakticky slouží pro ověření, zda e-mailová adresa návštěvníka je platná. Pokud je tato funkce zapnuta, pak je nutno v textu rezervačního e-mailu uvést tento zápis {rez-ok-odkaz} . Nepotvrzené rezeravce je též možno automaticky mazat, na což je vhodné návštěvníka upozornit v rezervačním e-mailu zápisem {rez-ok-termin} .

E-maily

Zde si můžete zadat vlastní text e-mailů. Rezervační e-mail se používá vždy a je zasílán jak správci RS tak i návštěvníkovi, jakmile je ukončena rezervace návštěvníkem. Pomocí předefinovaných klíčů ve složených závorkách se do textu e-mailu vkládají konkrétní údaje dané rezarvace. Potvrzovací e-mail se používá pouze v případě e-mailového potvrzování rezervací, viz předchozí sekce.

Zobrazení pro návštěvníka

Tato sekce umožňuje uzpůsobit vzhled RS tak, jak ho vidí návštěvník a také přizpůsobit vašim webovým stránkám.
Položka Šířka plachty určuje jakou šířku bude RS zabírat a měla by korespondovat s parametrem width v tagu iframe, pomocí kterého je RS vložen do webových stránek.
Položka Výpis termínů se volí dle počtu termínů. Pokud je termínů velmi mnoho a jsou průběžně během celého roku, pak je vhodné nastavení měsíční. Při nižším počtu termínů a současně při požadavku na přepínání dnů je vhodnou volbou roční a při velmi malém počtu termínů pak úplný.
Položka Výpis všech termínů včetně obsazených pokud není zatrhnuta, tak se zobrazí jen volné termíny, pokud zatrhnuta je, tak se zobrazí i obsazené termíny.
Položka Styly umožňuje uzpůsobní vzhledu RS s ohledem na barvy, písmo, velikost apod., ale vyžaduje odborné znalosti. Před případnou úpravou stylů si vždy zazálohujte aktuální funkční stav!


Správce rezervací


zpět na obsah